Üyelik

Kamu ve özel sektör kuruluşları, Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri konusunda çalışan özel sektör firmaları, ticaret ve sanayi birlik, dernek ve odaları, yüksek öğretim kurumları, tüketici örgütleri, ilgili diğer sivil toplum kuruşları ve Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri le ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler OYGSD'a üye olabilirler.

Üyelik Türleri

OYGSD'un üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:
Asil Üyelik: Onsekiz yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine ( fiil ehliyetine ) sahip gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden oluşur.
Yabancı gerçek kişilerin üyeliğe kabul edilebilmeleri için ayrıca Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.
Tüzel kişiler yetkilendirecekleri bir temsilci aralığıyla OYGSD' de temsil edilirler.
Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler, asil üye statüsüne sahip olurlar.

Onursal Üyelik: Derneğe fikir ve önerileri ile katkı sağlanarak, sektörel tecrübesi ve vizyonerliğinden faydalanılabilecek gerçek kişilerden oluşur. Müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca onursal üyeliğe kabul edilirler. Onursal üyeler. Derneğin tüm çalışmalarına aktif olarak katılabilir; tüm faaliyetlerinden bedel ödemeksizin faydalanır; giriş ücreti, aidat vb. ödemeleri yapmazlar. Onursal üyelerin Yönetim Kurulu’na seçilme ve Genel Kurul’da oy kullanma hakkı bulunmamaktadır


Üyelik İçin Genel Kabul Şartları

Gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe kabulleri için gerekli ön şartlar aşağıdaki gibidir.
Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermelidir: Ulaşım sistemleri ile ilgili konularda faaliyet bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları,
Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri kapsamında faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli ürün/hizmet firmaları ile araştırma-geliştirme, kalite geliştirme, standardizasyon, patent ve danışmanlık firmaları,
Karayolu, raylı toplu taşıma, trafik ve ulaşım endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren firmalar,
Lojistik ve taşımacılık firmaları,
Araç üreticileri
Yükseköğretim kurumları ve akademik kurumlardan temsilciler

Derneğin tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermelidir. Genel Kurul tarafından belirlenerek kabul edilecek olan “İş Ahlakı İlkeleri” ne uymayı kabul etmelidir. Kamu kurumları haricindeki tüzel kişi üyelikler için, dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı ile faaliyetlerle ilgili olası harcamalara katılma şartlarına ve paylarına kabul etmelidir. Kamu kurumları haricindeki tüzel kişi üyelikleri için, mevcut üyelerden biri tarafından üyeliğe teklif edilmiş olma şartı aranır. Aday üyeler faaliyet türlerine göre kendilerine bildirilen dâhil olduğu kategoriyi kabul etmek; değişiklik olduğundan da Yönetim Kurulu kararına uygun hareket etmek ve bu kategorinin sahip olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.


Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyelerin dernek amacına uygun davranma ve dernek hedefleri doğrultusunda çalışma,
Aidat (ve varsa) katılma payı ödeme,
(Talep edilecekse) üyelik için gerekli sertifikaların temin edilmesi ve üyelik süresince bu sertifikalara ilişkin hakların kaybedilmemesi,
Derneğin usulüne uygun olarak aldığı kararları yerine getirme,
Kendi ürün ve hizmetlerinin, derneğin hedeflediği standartlarda olmasını sağlama yükümlülüklerine yer verilebilir.


Üyelik İşlemleri

Adaylar, bu Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “ Üyelik Başvuru Formu” nu doldurup Yönetim Kuruluna sunarlar. Yönetim Kurulunun, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında yaptıracağı incelemenin ardından Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde üyelik başvurusunu değerlendirir ve kararını aday yazılı olarak bildirir.

Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kayıt işlemleri yapılır. Giriş ücretinin tamamı ile ilk yıllık aidat alınır.


Üyelikten Ayrılma

Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Bildirim yapıldığı tarih, OYGSD’ den ayrılış tarihi olarak kaydedilmektedir. Üyelikten ayrılanların ödemedikleri aidat borcu baki kalır.
Üyeliğin Sona Ermesi veya Üyelikten Çıkarılma
Aşağıdaki durumların bir veya birkaçının gerçekleşmesi üyelik kendiliğinden sona ermektedir.
Üyelik için kanunda ya da bu Tüzükte aranan nitelikleri sonradan yitirme,
Üyelik için ilgili mevzuatta aranan niteliklerin sonradan yitirilmesi;
Üyelik için işbu Tüzük’te aranan niteliklerin tamamen ya da Yönetim Kurulu’nca esaslı kabul edilecek ölçüde sonradan yitirilmesi.
OYGSD'nin saygınlığını zedeleyecek hareket ve davranışlarda bulunma,
Dernek organlarınca alınan kararlara uymama veya tevdi edilen görevleri sürekli erteleme,
Aidatın ihtar ve ihbara gerek olmaksızın üst üste iki yıl ödenmemesi,
Üyelikten ayrılma,
Üyelikten çıkarılma,
Derneğin tasfiyesi
Üyenin iflası,
Ödeme aczine düşmesi,
Konkordato talep etmesi,
Üyenin fiil ehliyetini kaybetmesi,
Üyenin faaliyetlerinin 6 aydan fazla tamamen veya yönetim kurulunca esaslı kabul edilecek ölçüde durdurulması hallerinde gerçekleşeceği belirtilebilir.


Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz

Yönetim Kurulu, üye hakkındaki soruşturmadan sonra üyelikten çıkarma kararım gizli oy ve üçte iki çoğunlukla verir, sonucu üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Üyenin, Genel Kurul kararlarına karşı mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.
Aidat borcu
Ölüm hali dışında, üyeliği sona eren üyenin, aidat borçlarının tamamını ödememesi durumunda Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.FormlarÜyelik

Başvuru Formu

Yıllık Üretim

İstatistik Formu

Yıllık Üretim

Satış İstatistik Formu

Başa Dön